خط تولید تیر با جان سینوسی و جوشکاری

خط تولید تیر با جان سینوسی و جوشکاری